จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วง 1-2 วันนี้

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ระยะนี้
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอทั้ง 25 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร พบว่า ในช่วงระยะนี้ถึงวันที่ 6 ส.ค.2560 บริเวณภาคเหนือ อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขา รวมทั้งบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเตือนประชาชน โดยให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแผนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ มาเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม ด้านกำลังพล จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ พื้นที่รองรับน้ำ เก็บกักน้ำ การพร่องน้ำ การผันน้ำ การระบายน้ำออกจากพื้นที่เสี่ยงที่มีสถานการณ์ซ้ำซาก พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทั้งการบูรณาการด้านการดำเนินการและประสานงานในกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบได้อย่างเป็นระบบ และครบวงจร ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
 
5 สิงหาคม 2560 , 12:31 น. , อ่าน 86  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด