กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม

  
    กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้แนวคิดงานระบาดวิทยาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นพ.สุรเชษฐ์ อรุโณทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด ระบาดวิทยาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ ทั่วโลก รวม 1,200 คน ที่มีบทบาทในงานเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค ต่อกรณีการระบาดของโรครวมถึงการควบคุมป้องกันโรคในระดับประเทศ มานำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานควบคุมและป้องกันโรค เช่น อีโบล่า ซิก้า โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เอชไอวี และโรคจากการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงมาตรฐานงานระบาดวิทยาของไทยสู่นานาชาติ ทั้งนี้ เครือข่ายระบาดวิทยาระดับโลก มีโครงการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามจำนวน 65 โครงการใน 90 ประเทศสมาชิก มีเป้าหมายหลักคือ พัฒนาศักยภาพในงานสาธารณสุขผ่านโครงการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม เพื่อผลิตนักระบาดวิทยาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งในประเทศตนเองและในภูมิภาคอื่นๆ สำหรับการจัดสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2524 จนถึงปัจจุบันนี้เป็นครั้งที่ 23 กำหนดจัดทุกๆ 2 ปี เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการในการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน รวมถึงการศึกษาวิจัยด้านระบาดวิทยา อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคของประเทศให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
 
5 สิงหาคม 2560 , 13:06 น. , อ่าน 76  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด