กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปิดการอบรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม
ที่ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการอบรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ NSITE รุ่นที่ 2 ตามโครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรม และธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จำนวน 100 ราย ทำการฝึกอบรมและบ่มเพาะในเชิงลึกตลอดจนศึกษาดูงานในธุรกิจที่เป็นต้นแบบในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล จำนวน 65 ชั่วโมง
ด้านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม และยกระดับการผลิตสินค้า และบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงสู่ตลาดและผู้บริโภคที่มีศักยภาพ ทั้งภายในกลุ่มประเทศอาเซียน และการค้ากับกลุ่มประเทศอื่นมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป
 
5 สิงหาคม 2560 , 17:51 น. , อ่าน 82  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด