นักระบาดวิทยาระดับโลกกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ร่วมประชุมเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้ง ที่ 9

  
    กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 ที่ จังหวัด เชียงใหม่ ระดมนักระบาดวิทยากว่า 1 พันคน จาก 90 ประเทศทั่วโลก ร่วมพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของประเทศให้เข้มแข็ง เน้นผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนาม ขณะที่ประเทศไทยตั้งเป้าผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนามให้ได้ 1 ต่อ 200,000 ประชากร ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ดิออนิซิโอ เฮอรีร่า กีเบิร์ต ผู้อำนวยการTEPHINET และนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดการประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่าง วัน ที่ 7-11 สิงหาคม 2560 พร้อมมอบรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา โดยมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน โดยมีนักระบาดวิทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ สัตวแพทย์ และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,200 คน จาก 90 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีที่เชื่อมโยงมาตรฐานงานระบาดวิทยาของไทยสู่นานาชาติ เป็นการรวมตัวของผู้ที่มีบทบาทในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคต่อกรณีการระบาดของโรค รวมถึงการควบคุม ป้องกันโรคในระดับประเทศมานำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการควบคุมและป้องกันโรค เช่น อิโบล่า ซิก้า เป็นต้น รวมทั้งยังมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพในงานสาธารณสุขผ่านโครงการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม 65 โครงการ 90 ประเทศสมาชิก เพื่อผลิตนักระบาดวิทยาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน ให้เป็นกำลังสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคทั้งในประเทศตนเองและในภูมิภาคอื่นๆ ผลักดันให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาให้เพียงพอ และสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค หรือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยับยั้งการระบาดข้ามประเทศได้ ทั้งนี้ ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายในการผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนามมืออาชีพให้ได้ในอัตรา 1 ต่อ 200,000 ประชากร เพื่อให้เพียงพอและพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ต่อไป
 
7 สิงหาคม 2560 , 11:27 น. , อ่าน 188  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด