แพทย์โรงพยาบาลแม่สอด และทีมแพทย์รามาธิบดี คว้ารางวัลเกียรติคุณด้านระบาดวิทยา

  
    แพทย์โรงพยาบาลแม่สอด และทีมแพทย์รามาธิบดี รับรางวัลเกียรติคุณด้านระบาดวิทยาจากมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน ในงานประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่งานประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลนักระบาดวิทยาระดับชาติ ให้แก่นายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และต่อเนื่อง ในด้านการใช้ระบาดวิทยาเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศและสังคมจนสำเร็จ รวมถึง ริเริ่มโครงการต่างๆ พัฒนาศักยภาพการทำงาน และจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชายแดนไทย-พม่า ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพปัญหาสาธารณสุขยุ่งยากซับซ้อน มีการเคลื่อนย้ายของประชากรต่างชาติจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้มอบรางวัลผลงานระบาดวิทยาดีเด่น ให้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้จัดทำโครงการการศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด และเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำให้ทราบถึงอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้วางแผนป้องกันโรคไม่ติดต่อในประชากรไทยและการประเมินภาระโรค สามารถพัฒนาจนเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา สามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการค้นคว้าพัฒนาการของโรคที่กำลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศในปัจจุบัน สำหรับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) เป็นรางวัลทรงคุณค่าที่มูลนิธิสุชาติ เจตนเสน จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาท่านแรกของกระทรวงสาธารณสุข ผู้จัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคและบุกเบิกงานระบาดวิทยา รวมทั้งก่อตั้งโครงการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนามขึ้นในประเทศไทย
 
7 สิงหาคม 2560 , 12:12 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด