รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและบรรยายพิเศษให้กับบุคลากรทางการศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ย้ำคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และการดำรงตน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภาคเหนือ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้จัดขึ้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ ไม่เพียงแต่เฉพาะการศึกษาเท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกกรอบของการดำรงชีวิตของข้าราชการไทย และทุกคนในสังคม โดยเฉพาะข้าราชการที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ต้องเป็นกำลังใจให้กับครู อาจารย์ ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ให้เกิดกำลังกาย กำลังใจ ในการทำหน้าที่ครู เพื่อสร้างเด็ก และเยาวชน ที่เป็นคนดี หากทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาสิ่งอื่นก็จะตามมา สำหรับ การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุม เพื่อเสริมสร้างหลักคิด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ รวมทั้ง ส่งเสริมให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นองค์คณะบุคคลที่มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะชี้แนะ เชื่อมโยงงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป
 
7 สิงหาคม 2560 , 15:59 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด