ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่วันสุดท้ายยังคงคึกคัก นายจ้างเข้ายื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวแล้วเกือบ 1 หมื่นราย

  
    บรรยากาศศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่วันสุดท้ายยังคงคึกคัก มีนายจ้างมายื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวแล้วเกือบ 1 หมื่นราย นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังที่ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ เวลา 11.00 น. มีนายจ้างยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวไปแล้วเกือบ 1 หมื่นราย โดยจำนวนลูกจ้างรวมแล้วกว่า 3 หมื่นราย ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ขอจ้างเป็นชาวเมียนมามากที่สุด และประเภทของการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารมากที่สุด คือ ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ รองลงมาคือ กิจการก่อสร้าง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีสถิติการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ ทั้งนี้ ภายหลังครบกำหนดการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 15 วัน แล้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จะนัดนายจ้างและลูกจ้างมาสัมภาษณ์เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่าถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม – 6 กันยายน 2560 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2912-4 หรือ Line ID :@DOECMI
 
7 สิงหาคม 2560 , 19:54 น. , อ่าน 71  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี