ผวจ.เชียงใหม่ นำข้าราชการ นักศึกษา และประชาชน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลา และถวายสักการะ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2560 โดยมีข้าราชการ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ที่ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และทายาทของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ นักศึกษา และประชาชน ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลา และถวายสักการะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับ เจ้าจอมมารดาตลับ เกตุทัต ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 ได้ศึกษาวิชากฎหมาย และสำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และเสด็จกลับมารับราชการในประเทศไทย ทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทย และได้ดำรงตำแหน่งนายกสภาข้าหลวงพิเศษ ทำหน้าที่ชำระสะสางกฎหมาย เปลี่ยนแปลงและจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมของประเทศไทยจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ ปรับปรุงศาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและหัวเมือง พร้อมปรับปรุงกฎหมายให้มีความยุติธรรม มั่นคง ทัดเทียมนานาอารยประเทศ จนได้รับพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” จวบจนสิ้นพระชนม์ ที่ กรุงปรารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 พระชนมายุได้ 47 พรรษา จึงถือเอาวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันรพี” เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงมีต่อประเทศไทยสืบไป นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย การขายทอดตลาด การบริจาคโลหิต การให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ตลอดจนการแสดงนิทรรศการและความรู้ทางกฎหมาย ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานได้เรียนรู้อีกด้วย
 
7 สิงหาคม 2560 , 19:55 น. , อ่าน 49  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี