กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน

  
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน หรือหมู่บ้าน CIV สร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีอาชีพ ลดการทิ้งถิ่นฐาน นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนา ‘หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์’ หรือ Creative Industry Village (CIV) ภายใต้โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้มีความเข้มแข็ง อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความได้เปรียบเชิงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คือ หมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่า มีจิตบริการ ที่บริหารงานโดยชุมชน เป็นการสร้างเสริมรายได้เพิ่มขึ้นภายในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีอาชีพ ลดการละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่งโครงการนี้จัดทำทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน โดยขณะนี้ ได้ดำเนินการอยู่ 9 หมู่บ้าน และพยายามต่อยอดให้เต็มรูปแบบ เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นๆต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ หมู่บ้าน CIV ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบของการบูรณาการงานร่วมกัน ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ตอบสนองแผนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อวางรากฐานแนวคิดในการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในตลาดท่องเที่ยวต่อไป
 
8 สิงหาคม 2560 , 17:17 น. , อ่าน 68  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด