เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จัดงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

  
    เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง ขับเคลื่อนงานของชนเผ่าพื้นเมือง ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่หอประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และภาคีองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย ครั้งที่ 3 และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด 1 ทศวรรษปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง : บทเรียน ข้อท้าทาย และอนาคตชนเผ่าพื้นเมืองไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 สิงหาคม 2560 โดยมีว่าทีร้อยตรี สนั่น พันธุ์อุโมงค์ ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับกลุ่มชาติพันธุ์ 38 กลุ่มชาติพันธุ์ จากทั่วประเทศ กว่า 500 คน และเปิดเวทีสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ภายใต้แกนหลักงาน 1 ทศวรรษปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง : บทเรียน ข้อท้าทาย และอนาคตชนเผ่าพื้นเมืองไทย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดเวทีสมัชชาสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 เวทีและกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ การแสดงเจตนารมณ์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง นิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตวิถีชนเผ่าพื้นเมือง และการจำหน่ายสินค้าและอาหารชนเผ่าพื้นเมือง
การจัดเวทีสมัชชาระดับชาติว่าด้วย สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ เพื่อทบทวนการขับเคลื่อนงานของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ และร่วมแสวงหาแนวทางการพัฒนากลไกและกระบวนการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ให้สามารถดำรงวิถีชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเพื่อเฉลิมฉลองและรณรงค์ให้มีมาตรการเชิงปฏิบัติเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ที่มีปฏิญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมกับภาคีชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลกอีกด้วย
ทั้งนี้ สวท. เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ 1515 โทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ โทรฟรีทั่วไทยทุกเครือข่าย เพื่อแจ้งผลการรับฟังวิทยุระบบ A.M. ของ สวท. เชียงใหม่ 2 คลื่นความถี่ คือ A.M. 639 KHz และ A.M. 1476 KHz
 
8 สิงหาคม 2560 , 17:50 น. , อ่าน 76  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย