พช. เชียงใหม่ ประชุมขับเคลื่อนการทำงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด หวังขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตามหนี้สิน และการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ให้คณะอนุกรรมการได้รับทราบ พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ยังคงค้างชำระอยู่ของสมาชิก การลดลงของโครงการต่างๆที่สมาชิกดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้การดูแลกำกับของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่เป็นสตรี อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ร่วมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของแต่ละอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าว ยังเป็นการสรุปผลการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และการพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนอุดหนุน รวมถึงพิจารณาการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้และยกเว้นค่าปรับสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องจากปัญหาการเกิดภัยธรรมชาติในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สมาชิกในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จึงไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 
8 สิงหาคม 2560 , 18:36 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี