คณะนิติศาสตร์ มช. ร่วมกับ กสม.เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ หวังให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ (กสม.) ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนในเขตภาคเหนือ ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนสามารถเข้าร้องเรียน กรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว 4 แห่ง ได้แก่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแห่งที่ 5 นอกจากพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ แล้ว ยังจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมกันนี้จะมีการอภิปรายเรื่อง กระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย สำหรับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2934 หรือ สายด่วน 1377
 
9 สิงหาคม 2560 , 12:02 น. , อ่าน 68  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี