จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา ประจำปี 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งกิจกรรมงาน “เทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา มหาราชินี” ประจำปี 2560 จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 7 ภายในงานคณะผู้แทนนักเรียนวางพานพุ่มถวายสักการะ จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวอาเศียรวาทสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน และสถานศึกษา จากนั้นพระธรรมเสนาบดี นำสวดคาถาถวายพระพร 85 พรรษา เจริญจิตภาวนา โดยมีสามเณร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน
ทั้งนี้ การจัดงานเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินการอบรมเยาวชนในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชนได้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและเหมาะสม ตระหนักและสำนึกรักในความเป็นชาติไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งพระพุทธศาสนา เป็นผู้ห่างไกลจากอบายมุข และความเสื่อมทั้งปวง มีความรักความสามัคคี มีวินัย เป็นคนดีที่มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์ สุจริต ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญและมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เน้นถึงการแสดงออกเรื่องความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติต่อเนื่องมาทุกปี
 
9 สิงหาคม 2560 , 17:44 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย