กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จับมือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังใช้พลังประชาชนเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการประชุมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –ปุย และพื้นที่โดยรอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนกลไกในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการระดับชุมชน ระดับตำบล ระดับเครือข่าย และระดับภูมินิเวศ ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชน ถือเป็นกลไกสำคัญของการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนได้ โดยกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรัก ความหวงแหน สามารถดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงสร้างกฎกติกา และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในพื้นที่ของตนเองได้อย่างสมดุล เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปได้ ซึ่งโครงการนี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมเสริมสร้างและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครเป็นแนวร่วมภาคประชาชนและภาคีร่วมพัฒนา ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนับสนุนจากองค์กร ภาคี เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ส่งผลให้การดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่มีค่า hotspot ลดลง พื้นที่ถูกไฟไหม้ลดลง และคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ กรณีบทเรียนการทำงานและแนวทางการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน และลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินงานเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –ปุย และพื้นที่โดยรอบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาผู้แทนเครืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและประชาชนเข้าร่วมด้วย
 
10 สิงหาคม 2560 , 14:55 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี