สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล สร้างความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายที่ถูกต้องสู่การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ แก่ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ กว่า 500 คน เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เข้ารับการประชุมสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล สร้างความรู้ ความเข้าใจ รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายที่ถูกต้อง ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการจัดทำแผนและขั้นตอนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนในระดับปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ซึ่งหัวใจสำคัญคือ คุณภาพของผู้เรียน
ทั้งนี้ การจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สพฐ.สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 5 เพื่อชี้แจงแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 
10 สิงหาคม 2560 , 18:31 น. , อ่าน 57  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย