สวท.เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟัง ครั้งที่ 2

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟัง ครั้งที่ 2 เน้นพบปะกลุ่มผู้ฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรายการคลื่นวิทยุ A.M ที่อยู่ในความดูแลของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงรายการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น นางสาว เดือน อินต๊ะ รักษาราชการการแทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จะนำคณะเจ้าหน้าที่ และบุคลากร จัดกิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟัง ครั้งที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ผู้จัดรายการและทีมงาน สวท.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ฟังรายการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อรับทราบผลตอบรับของผู้ฟัง จากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ด้านเนื้อหารายการ ด้านเทคนิคสัญญาณเสียงการออกอากาศในพื้นที่ห่างไกล เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์การโทรหมายเลขโทรศัพท์ 1515 เพื่อแจ้งการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบเอเอ็มของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เน้น A.M 1476 KHz วิทยุภาคภาษาชนเผ่า และ A.M 639 KHz ที่อยู่ในการดูแลของ สวท.เชียงใหม่ด้วย ทั้งนี้ กิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟัง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลตอบรับจากผู้ฟังที่ติดตามรายการจำนวนมาก โดยคลื่นวิทยุ A.M ที่อยู่ในความดูแลของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ คลื่น A.M 1476 KHz และ A.M 639 KHz หากผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สนใจแจ้งผลการรับฟัง หรือต้องการเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ สามารถนำเสนอผ่านหมายเลข 1515 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
13 สิงหาคม 2560 , 15:59 น. , อ่าน 99  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี