สปข. 3 จัดประกวดร้องเพลง PRD 3 TO BE NUMBER ONE CONTEST หวังให้คนรุ่นใหม่แสดงพลังร่วมกันป้องกันยาเสพติด

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 15 ปี TO BE NUMBER ONE เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและแสดงพลังในการร่วมกันรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศนโยบายชัดเจนในการยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติและมุ่งมั่นต่อเจตนารมณ์ในการเร่งรัดดำเนินการ เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เช่น การก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาต่างๆในสังคม รวมถึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในฐานะหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐ ซึ่งมีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ได้ตอบรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล โดยการจัดกิจกรรม 15 ปี TO BE NUMBER ONE ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวัน ศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การจัดประกวดร้องเพลง PRD 3 TO BE NUMBER ONE CONTEST ซึ่งมีทีมเข้าร่วมประกวดจำนวน 9 ทีมจาก 7 โรงเรียน โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านสาธารณะกุศล ในการรับบริจาคโลหิต จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และการสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ด้วย
 
1 กันยายน 2560 , 15:52 น. , อ่าน 65  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี