เชียงใหม่ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่เยาวชนดีเด่น ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

  
    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 หวังกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ทำความดี เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ที่ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ "เยาวชนรวมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ ใต้ร่มพระบารมี หยดน้ำองค์ภูมี ชุบแผ่นดิน" ประจำปี 2560 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง คนไทยในสายตาต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคม ให้ความสนใจ ร่วมมือกันสนับสนุน และให้โอกาสเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 จำนวน 21 ราย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการแสดงของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยสภาเด็กและเยาวชน ชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ วันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8
 
3 กันยายน 2560 , 16:34 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี