ปกครอง มอบทุนแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา สนับสนุนการศึกษาต่อ เพื่อกลับไปพัฒนาบ้านเกิด

  
    กรมการปกครอง มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา หวังให้นำความรู้ กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ ห้องประชุมบ้านพันตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งกรมการปกครอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสรรโค้วต้าพิเศษแก่เยาวชนชาวไทยภูเขา ในพื้นที่จังหวัดที่มีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่ จำนวน 15 จังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี สุโขทัย เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าว มุ่งหวังให้เยาวชนชาวไทยภูเขาที่อยู่บนชุมชนพื้นที่สูงในท้องที่ห่างไกล ได้เข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐ โดยเฉพาะได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมถึงรัฐต้องการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนให้ทัดเทียมกับสังคมอื่นๆ และส่งผลดีต่อความมั่นคงของประเทศในอนาคตด้วย ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวไทยภูเขาตลอดหลักสูตร ภายในระยะเวลา 4 ปี ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรเป็น 5 ปี ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการจำนวน 484 คน และในปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งสิ้น 92 คน และมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความก้าวหน้าขึ้นจำนวนมาก
 
3 กันยายน 2560 , 16:38 น. , อ่าน 71  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี