รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ด้าน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ เรื่องหลักสำคัญที่ต้องดูแล คือ เรื่องป่าไม้ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ การบริหารจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรัพยากรน้ำ โดยขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โอนองค์การจัดการน้ำเสียให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกับท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องการบุกรุกป่า ความสำเร็จของการแก้ปัญหา คือ เครือข่ายของประชาชนต้องมีความเข้มแข็ง ดังนั้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้องทำงานร่วมกัน คนต้องอยู่กับป่าในลักษณะที่เกื้อกูลกัน นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมที่จะนำพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และอยู่ใกล้เมืองมาทำให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบของห้องเรียน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจากการสำรวจตอนนี้มีอยู่หนึ่งร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศ และจะมีการนำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนในระยะแรก
 
4 กันยายน 2560 , 14:48 น. , อ่าน 70  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด