จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับ นโยบายการขับเคลื่อน ศพก. เชื่อมโยงเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินนโยบายขับเคลื่อน ศพก.เชื่อมโยงเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล สร้างเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่ลำไย และข้าว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เชื่อมโยงเกษตรแปลงใหญ่ ภายหลัง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พร้อมเชื่อมโยงและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร กับ เกษตรกร โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต) และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีตลาดรองรับผลผลิตที่ชัดเจน เกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลิต และการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
ทั้งนี้ แนวทางในการขยายผลจาก ศพก. ไปสู่แปลงใหญ่ แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ ศพก. ที่มีแปลงใหญ่ และเป็นสินค้าเดียวกัน ให้ ศพก. กำหนดหลักสูตร และจัดการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแปลงใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น ส่วน ศพก. ที่มีแปลงใหญ่ แต่ต่างชนิดสินค้ากัน ให้ ศพก. ขยายศูนย์เครือข่ายให้สอดคล้องกับการผลิตสินค้าของเกษตรกรแปลงใหญ่ พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแปลงใหญ่ และ ศพก. ที่ยังไม่มีแปลงใหญ่ ศพก. ขยายศูนย์เครือข่าย กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเริ่มพัฒนาไปสู่การดำเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่ต่อไป
 
4 กันยายน 2560 , 15:11 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย