คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 เสริมสร้าง เครือข่ายและพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2560 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสะเต็มศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนเครือข่าย ภาครัฐ และเอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนในเครือข่ายสะเต็มศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกว่า 13,000 คน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เป็นการพัฒนาเยาวชนให้นำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ การจัดงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการสะเต็มศึกษา อาเซียนศึกษา การแสดงผลงานของคณะอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา การเสวนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและนักเรียน กิจกรรมการประกวดผลงานสถานศึกษาและผลงานครู รวมทั้งกิจกรรมประกวดทักษะต่าง ๆ ของนักเรียนอีกด้วย
 
4 กันยายน 2560 , 15:12 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย