จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ผ่านเกณฑ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 3 แสนคน นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงธนาคารทุกสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยประชาชนที่ผ่านเกณฑ์จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอรับบัตรฯ ณ ธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมดจำนวน 436,813 ราย มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 358,773 ราย คิดเป็นร้อยละ 82 ของผู้ลงทะเบียน ผู้ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดมีจำนวน 78,040 ราย ซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เว็ปไซด์ของรัฐบาล หรือตรวจสอบผ่านสายด่วน Call center รวมทั้งไปที่หน่วยรับลงทะเบียน แล้วแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ตรวจสอบได้ ถ้าประชาชนมีรายชื่อผ่านเกณฑ์ให้ไปรับบัตรฯตามหน่วยที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ ภายในวันที่ 29 กันยายนนี้ หลังจากปิดรับการยื่นขออุทธรณ์ กระทรวงการคลังจะรวบรวมข้อมูล ส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตามคำขออุทธรณ์ต่อไป โดยจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการตรวจสอบ และจะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ต่อไป
 
20 กันยายน 2560 , 17:13 น. , อ่าน 195  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด