สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับคุณภาพผลผลิตกาแฟ

  
    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งวาง 5 กลยุทธ์หลัก และร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับคุณภาพผลผลิตกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบน ผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งกาแฟอย่างแท้จริง
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เร่งวาง 5 กลยุทธ์หลัก เพื่อร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 – 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านการตลาด, กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการวิจัยและพัฒนา และกลยุทธ์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางเป้าหมายว่า ภายใน 5 ปี จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองแห่งกาแฟ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงส่งผลให้เกษตรกรไม่เผาทำลายป่า เพราะเกษตรกรต้องดูแลรักษาต้นกาแฟให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอเพื่อให้ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพ ส่วนด้านการตลาดพบว่า กาแฟยังมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 หรือ "Lanna Thai Coffee Hub" ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2560 จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีคุณภาพสูงขึ้นตรงตามความต้องการของตลาด โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง จากการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาพบว่า มี smart farmer อย่างน้อย 19 ราย ที่มีองค์ความรู้ในการผลิตกาแฟคุณภาพ และสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มสมาชิกได้ ซึ่งการจัดทำร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นการช่วงผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งกาแฟอย่างแท้จริง
 
20 กันยายน 2560 , 19:43 น. , อ่าน 161  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย