แจกบัตร สวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคัก เชียงใหม่มีผู้ผ่านเกณฑ์กว่า 3 แสนคน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรก มีผู้ผ่านเกณฑ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 3 แสนคน พร้อมใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 นี้ เป็นวันแรก มีประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทยอยเดินทางมารับบัตรฯกันอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมดจำนวน 436,813 ราย มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 358,773 ราย คิดเป็นร้อยละ 82 ของผู้ลงทะเบียน และมีผู้ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดจำนวน 78,040 ราย ซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แล้วยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เว็ปไซด์ของรัฐบาล หรือตรวจสอบผ่านสายด่วน Call center รวมทั้งไปที่หน่วยรับลงทะเบียน แล้วแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ตรวจสอบได้ ถ้ามีรายชื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับบัตรฯตามหน่วยที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ ภายในวันที่ 29 กันยายนนี้ หลังจากปิดรับการยื่นขออุทธรณ์ กระทรวงการคลังจะรวบรวมข้อมูล ส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตามคำขออุทธรณ์ต่อไป โดยจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการตรวจสอบ และจะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ต่อไป ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป มีวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน วัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม อุปกรณ์ทางการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมถึงมีวงเงินสำหรับค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถโดยสาร บขส. ด้วย โดยวงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินสำหรับ 1 เดือน ต่อ 1 บัตร ต่อ 1 สิทธิ์ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถเก็บรวบรวมสมทบไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้
 
21 กันยายน 2560 , 15:13 น. , อ่าน 190  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี