เชียงใหม่ รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมร่วมพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรยุคไทยแลนด์ 4.0

  
    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 เตรียมพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรยุคไทยแลนด์ 4.0 นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างที่ประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพจากแรงงานมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ขณะนี้กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นบุคคลทั่วไป เป็นผู้ว่างงาน แรงงานเลิกจ้าง จบศึกษาด้านเกษตรกรรม หรือเป็นผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีสัญชาติไทย ประสงค์จะเป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่สมัคร จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เต็มเวลา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเมื่อต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเกษตรในภาคสนาม ไม่เป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม มีใจรักที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยึดมั่นในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวลาเข้าอบรมเต็มเวลาระยะเวลานาน 6 เดือน ซึ่งหากมีคุณสมบัติครบถ้วน ก็สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาตนเองเตรียมพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมส่วนกลาง หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา เป็นต้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2744-6 ต่อ 25 , 26
 
21 กันยายน 2560 , 15:16 น. , อ่าน 161  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี