เชียงใหม่ เปิดตลาดต้องชม กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

  
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมจับจ่ายใช้สอยสินค้าพื้นเมือง “ตลาดต้องชม กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย” หวังกระตุ้นธุรกิจท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด “ตลาดต้องชม กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย” ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน และช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตร และประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านตลาดชุมชน โดยใช้กลไกตลาดชุมชนเป็นช่องทางให้กับเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการพัฒนาสินค้า OTOP รวมถึงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจท้องถิ่น (local economy) ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต โดยจะเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่ วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ภายในงานพบกับสินค้าชุมชนที่หลากหลาย อาทิ อาหารพื้นบ้าน พืชผัก สินค้า OTOP เสื้อผ้าชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภคของร้านธงฟ้าลดค่าครองชีพ ที่นำมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมจับจ่ายใช้สอยและเที่ยวชมสินค้าพื้นเมือง “ตลาดต้องชม กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย” ได้ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 19.30 น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลตําบลสุเทพ หมู่บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
23 กันยายน 2560 , 11:32 น. , อ่าน 198  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี