เชียงใหม่ จัดงานวันกตัญญู ปีที่ 22 น้อมรำลึกบูชาพระคุณของ 3 พระอริยสงฆ์

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันกตัญญู ปีที่ 22 เพื่อน้อมรำลึกพระคุณและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่ 3 พระอริยสงฆ์ ผู้เป็นองค์ปฐมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นที่เคารพรักศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ที่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิวัดศรีโสดา จัดงานวันกตัญญู ปีที่ 22 เพื่อน้อมรำลึกพระคุณและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา องค์ปฐมเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระมหาเถระซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาล้านนามายาวนาน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวณฺณโชโตมหาเถระ) องค์ปฐมประธานคณะพระธรรมจาริก วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร บูชาพระคุณที่ก่อตั้ง คณะธรรมจาริก เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาในภาคเหนือ จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา นิยมส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาอุปสมบทจำนวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และพระครูมงคลคุณาทร (ประสิทธ์ ปวฑฺฒโก) พระผู้ร่วมก่อตั้งคณะพระธรรมจาริก โดยจัดให้มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำ ช่วงเช้าจัดให้มีพระธรรมจาริกพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้าสวดมาติกาบังสุกุล เจริญธรรม เจริญสมาธิภาวนา บูชาพระคุณ 3 พระอริยสงฆ์ ณ อุโบสถวัดศรีโสดา พระอารามหลวง การจัดแสดงนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาและแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง โดยสำนักงานบริหารโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ โดยคณะครู นักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ การมอบประกาศนียบัตรผู้สอบได้แผนกธรรม-แผนกบาลี ประจำปี พ.ศ.2560 พร้อมมอบรางวัล ทุนการศึกษา เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จากนั้นได้มีการถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในโครงการพระธรรมจาริกจำนวน 812 รูป กิจกรรม มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ประชาชนบนพื้นที่สูง 1000 ชุด โดยคณะพระธรรมจาริก ในช่วงค่ำมีการแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ศีล 5 ชาวประชามีสุข ในโครงการธรรมสัญจร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 รวมถึงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่และกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ตลอดทั้งวัน อันเป็นการแสดงออกถึงพลังศรัทธาและความกตัญญูของชาวเชียงใหม่ ที่มีต่อพระอริยสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบัน
 
23 กันยายน 2560 , 12:43 น. , อ่าน 169  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี