เชียงใหม่ จัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ หวังยกระดับมาตรฐานตลาดนัดชุมชนให้มีความน่าเชื่อถือ ในสายตาของประชาชนและนักท่องเที่ยว นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการดำเนินการโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานของตลาดนัดชุมชนทั่วไป ให้เป็นเป็นตลาดนัดชุมชนต้นแบบที่มีสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและและนักท่องเที่ยว โดยได้เน้นรูปแบบคล้ายตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม แล้วนำมาขยายผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรรายย่อย ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้าเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายในงานพบกับการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารชวนชิมของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 ราย ประกอบด้วย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึก สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตลอดจนการจัดนิทรรศการนำเสนอโมเดลตลาดนัดต้นแบบในแนวทางของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ประจำปี 2560 และเวทีเสวนาเรื่อง “กาดมั่วครัวฮอมสู่ตลาดชุมชน 4.0” เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางแผนการพัฒนาตลาดนัดชุมชนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพ สามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ต้นแบบ ได้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2560
 
23 กันยายน 2560 , 12:44 น. , อ่าน 209  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี