ทีม มน. ลงพื้นที่เชียงใหม่ วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมดาราเทวี(ส่วนขยาย)

  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการขยายโครงการของโรงแรมดาราเทวี พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นระยะ 1000 เมตร เน้นให้เกิดผลกระทบต่อทุกส่วนน้อยที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการขยายโครงการโรงแรมดาราเทวี (ส่วนขยาย) ย่านชุมชนบวกครก ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากโรงแรมดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2547 บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ มีห้องพักเปิดให้บริการกว่า 120 ห้อง และด้วยระยะเวลากว่า 10 ปี ที่เปิดให้บริการ ส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบรวบรวมและระบายน้ำฝน ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียบางส่วนทรุดโทรม ไม่สามารถรวบรวมน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพื้นที่บางส่วนของโครงการที่เป็นส่วนต่อขยาย ยังไม่มีระบบรวบรวมน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียผ่านการบำบัดเบื้องต้น แล้วปล่อยลงสู่ลำเหมืองสาธารณะโดยตรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต จึงได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตั้งทีมศึกษา วิเคราะห์ สำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการขยายโครงการฯของโรงแรมดาราเทวี โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด ทั้งนี้ คณะจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการขยายโครงการฯของโรงแรมดาราเทวี พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ขั้นตอนต่อไป จะดำเนินการศึกษาหาแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทางในระยะก่อสร้าง ระยะเปิดดำเนินการ และระยะหลังจากเปิดดำเนินการ เพื่อเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เพื่อนำไปใช้เสนอขอรับใบอนุญาตประกอบการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องต่อไป
 
25 กันยายน 2560 , 14:29 น. , อ่าน 157  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี