จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ในระดับภูมิภาค

  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ระดับภูมิภาค สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”
ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ในระดับภูมิภาคสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 เพื่อประกาศการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนในการขับเคลื่อนการจัดการขยะในสถานศึกษา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาจาก 27 เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า 500 คน โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดการขยะ บุคคล หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องใหญ่ ๆ แบบนี้ได้โดยลำพัง ต้องอาศัยการรวมพลังจากทุกฝ่ายร่วมกัน ร่วมมือร่วมใจ ในการจัดการขยะผ่านพฤติกรรมของตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นการลดพฤติกรรมการเพิ่มขยะ การนำของใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดการซื้อหรือใช้อันใหม่ และการนำขยะที่มีอยู่ไปแปรรูป
ทั้งนี้ แนวคิดสำหรับของเสียเหลือศูนย์ หรือ Zero Waste เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยใช้หลักการของ 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมด เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสียที่ส่งไปกำจัดโดยการฝังกลบ และเตาเผาทำลายให้มีปริมาณน้อยที่สุด
 
25 กันยายน 2560 , 18:04 น. , อ่าน 148  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย