จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัว Application “CM ALL” กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

  
    วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัว Application “CM ALL” กระตุ้นตลาดท่องเที่ยว ขับเคลื่อนจังหวัดเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City
นายภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น “CM ALL” ขึ้นภายใต้โครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิตอลเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ Smart เชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ startup ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาและเชื่อมโยงให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง ที่พัก และร้านค้า เป็นต้น เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริงในอนาคต ซึ่งการทำงานของระบบ CM ALL Application จะเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆของจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลและใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวได้ ค้นหา Promotion พิเศษ หรือ Location ของร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะแบ่งประเภทของผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้งานประเภทผู้ใช้บริการ Customer ฟังก์ชั่นของระบบ ประกอบไปด้วยการค้นหาข้อมูลทั่วไปของร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยว การแสดงผลข้อมูลแบบพื้นที่ Location Based การกดรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วม Promotion และผู้ใช้งานประเภทผู้ให้บริการ Service Provider ซึ่งฟังก์ชั่นนี้ ผู้ใช้งานสามารถนำเสนอโปรโมชั่นผ่านระบบเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านค้า วางแผนและจัดการแผนการตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง สามารถสื่อสารกลับไปยังลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ และสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลของตนเองบนระบบได้
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองนำร่องในเรื่องของการท่องเที่ยวและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งแอพพลิเคชันและนวัตกรรมต่าง ๆ ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเริ่มต้นปูทางเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ได้ในอนาคต
 
25 กันยายน 2560 , 18:05 น. , อ่าน 145  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย