เชียงใหม่ เปิดศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรมภาคเหนือ DISC

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรมภาคเหนือ (DISC) Digital Industry Service Center มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและมีศักยภาพการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจของประเทศต่อไป วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรมภาคเหนือ (DISC) Digital Industry Service Center ภายใต้โครงการศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ ไปช่วยเหลือชุมชนและอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของภาคเหนือ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความต้องการระหว่างอุตสาหกรรมและรวบรวมฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและสนับสนุนการให้บริการของศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยให้มีการบูรณาการระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิตอลในพื้นที่ภาคเหนือและอุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ เพื่อให้อุตสาหกรรมดิจิตอลสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรมภาคเหนือ ยังเปิดให้ความรู้แก่นักศึกษา ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการชุมชน และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอล ให้เกิดกระบวนการรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการประกอบธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและมีศักยภาพการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต
 
26 กันยายน 2560 , 16:26 น. , อ่าน 172  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี