เชียงใหม่ ตามรอยเท้าพ่อ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เดินหน้าสืบสาน รักษาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติงบประมาณพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆที่ได้รับงบประมาณ ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งพระราชาที่ทรงมอบไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาขยายผลในทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน และเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกด้านของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การสืบสาน รักษาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่” และ “การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงรับทราบแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ และการชี้แจงแนวทางการคัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นโครงการดีเด่นระดับอำเภอ เพื่อให้มีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินการ ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการการขับเคลื่อนประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 คน
 
26 กันยายน 2560 , 16:31 น. , อ่าน 155  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี