ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัว Business Training Center (BTC CMRU)

  
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ Business Training Center (BTC CMRU) พร้อมทั้งเปิดตัวหลักสูตรการอบรม Update มาตรฐานการบัญชี ให้บริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ Business Training Center (BTC CMRU) เพื่อส่งเสริมและประสานงานการบริการวิชาการ หลักสูตรการอบรมตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ภายใต้การบูรณาการความรู้จากศาสตร์ในหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการในทุกแขนง รวมถึงผสานความร่วมมือกับนักวิชาการ นักวิชาชีพ องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมบริการวิชาการ พร้อมทั้งจะจัดให้มีการอบรมแนะนำหลักสูตรด้านการบัญชีและการเงิน หลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชี ที่บังคับใช้ในปี 2561-2562 สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และหลักสูตร Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2561-2562 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรและผลกระทบของระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับบริการวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การประกอบธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ Business Training Center (BTC CMRU) ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Fanpage : BTC CMRU เว็บไซต์www.management.cmru.ac.th หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 5800
 
27 กันยายน 2560 , 17:10 น. , อ่าน 149  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี