จัดหางานเชียงใหม่ ร่วมกับทางการเมียนมาร์ ตั้งศูนย์ให้บริการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งศูนย์ให้บริการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว ขณะที่ทางการเมียนมาร์ให้ความร่วมมือ ส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาร์ที่จังหวัดเชียงใหม่ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังการตรวจพิสูจน์คัดกรองความสัมพันธ์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างของแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองแล้ว จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทาง โดยแรงงานจะต้องเดินทางกลับไปยังประเทศของตน เพื่อตรวจสอบสัญชาติและรับใบรับรองจากประเทศต้นทาง ในขณะที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จะได้รับการตรวจสอบสัญชาติจากเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ ที่ทางการส่งมาตั้งศูนย์ให้บริการตรวจสัญชาติแรงงานของตนในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ด้วยเช่นกัน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา และจะให้บริการไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สำหรับศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ เป็นการให้บริการในรูปแบบบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยแรงงานจะต้องนำหนังสือรับรองไปชำระเงินค่าหนังสือสำคัญประจำตัว หรือ CI และค่าใบอนุญาตทำงาน ซึ่งจะต้องเข้ายื่นเอกสารที่ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์จังหวัดเชียงใหม่ตามกำหนด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ได้แก่ ขอตรวจสัญชาติกับทางการเมียนมาร์ ขอตรวจลงตราวีซ่ากับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน ขอตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และรับใบอนุญาตทำงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำงานต่อไป ทังนี้ ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ เข้าดำเนินการตามกำหนด และเตรียมหลักฐานให้พร้อม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการดำเนินการ โดยแรงงานทั้ง 3 สัญชาติ จะได้รับอนุญาตให้ทำงานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วให้นำติดตัวไว้ขณะทำงาน และแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจสอบการทำงานด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2911 ถึง 4 หรือ 085-695-5573 และ Line ID : @ doecmi
 
28 กันยายน 2560 , 08:47 น. , อ่าน 152  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี