ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 39 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 เห็นชอบร่วมกันในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการทําการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค พร้อมเดินหน้านโยบายประมงอาเซียน ส่งไม้ต่อเวียดนามเป็นเจ้าภาพประชุมปี 2018
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้เห็นชอบร่วมกันในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการทําการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยได้มีมติเห็นชอบรับรองการกำหนด มาตรการด้านสุขอนามัยพืช ให้เป็นแนวทางเดียวกันในอาเซียนมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรฐานพืชสวนอาเซียนเพิ่มเติมอีก 4 ชนิด คือ ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วแขก เห็ดหูหนูและมันเทศ จากในปัจจุบันดำเนินการแล้ว 51 รายการ การกำหนดค่าสารพิษตกค้างสูงสุดของอาเซียนเพิ่มเติม 7 ชนิด รวมถึงเห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายประมงอาเซียนที่ประเทศไทย ได้เสนอในการประชุมปี 2559 ที่ประเทศสิงคโปร์ ในปีนี้เป็นการต่อยอดประชุมเพื่อหารือการศึกษากรอบแนวทางหลักเกณฑ์นโยบายประมงอาเซียน โดยจะใช้กลไกคณะทำงานด้านประมงอาเซียนคณะพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกในการผลักดันให้ประเทศภูมิภาคอาเซียนให้ความสำคัญกับการทำประมงยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้าสินค้าประมงในกลุ่มอาเซียนที่เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าประมงที่สำคัญของโลก จึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนาความร่วมมือด้านการประมงของอาเซียนให้การทำประมงของอาเซียนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับภูมิภาคและของโลก ตามเจตนารมณ์ของอาเซียน
ด้านผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ หรืออาเซียนบวกสาม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานร่วมกัน โดยรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามความตกลงของการสำรองข้าวฉุกเฉินของประเทศอาเซียนบวกสาม และสนับสนุนการระบายข้าวแบบให้เปล่าโดยประเทศสมาชิกจะบริจาคเป็นข้าวสารหรือเงินสดต่อไป นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เริ่มดำเนินงานภายใต้การทำสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าด้วย
ขณะเดียวกันรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนบวก 3 ด้านอาหารการเกษตรและป่าไม้ปี 2559 - 2568 เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและป่าไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนปี 2568 รวมถึงเห็นชอบให้การจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 18 ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี 2018 อีกด้วย
 
29 กันยายน 2560 , 16:34 น. , อ่าน 174  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย