จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กว่า 600 คน เข้าร่วมอบรม และฝึกซ้อมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ จากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจน สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ปฏิบัติงานฯในพื้นที่ของตนปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธี รวมทั้ง เพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติที่สุด นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เตรียมดำเนินการพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลอง ตามประเพณีไทยและประเพณีล้านนา โดยได้กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคมนี้ เป็นวันจัดพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการประดับตกแต่งจะต้องเร่งให้แล้วเสร็จ เพื่อจะนำไปทำพิธียกยอดฉัตรในวันดังกล่าว และบวงสรวงในวันเดียวกัน
 
1 ตุลาคม 2560 , 16:51 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด