รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ ประจำปี 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย “ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” และการเป็นข้าราชการที่ดี แก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 น้อมนำพระราชดำรัส มาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พร้อมมอบนโยบาย “ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” และการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ ประจำปี 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับฟังการมอบนโยบายกว่า 1,000 คน ที่หอประชุมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศาสตร์พระราชา เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงเรื่อง เอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทย ถ้าทุกคนประพฤติปฏิบัติตน ตามศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำรัส มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ และเป็นข้าราชการที่ดี
ทั้งนี้ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ คือ โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นโครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตาและความซื่อสัตย์สุจริต
 
2 ตุลาคม 2560 , 18:10 น. , อ่าน 171  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย