มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา

  
    มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผบ.มทบ.33 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ที่ค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พล.ท.เกษมสุข ตาคำ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ส่งมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้กับ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ท่านใหม่ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก อัตรา พล.ท. และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ณ ค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.เกษมสุข ตาคำ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก กล่าวว่า ตนเองและครอบครัวมีความปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ผ่านมาขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นั้นได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอำนวยการและกำลังพลในหน่วยเป็นอย่างดี ทั้งการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ดังนั้นขอให้ทุกคนร่วมกันรักษาและพัฒนาให้หน่วยมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป จากความร่วมมือที่ผ่านมาจึงถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของทุกคน ด้าน พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอยืนยันว่าจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค ถูกต้องและยุติธรรม โดยถือว่ากำลังพลทุกนายเป็นเพื่อร่วมงานที่จะต้องได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาค ตามสิทธิ ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยอาศัยแนวนโยบายของผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 33 ทุกท่านที่ได้วางไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพร้อมจะปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมณฑลทหารบกที่ 33 ต่อไป
 
3 ตุลาคม 2560 , 18:05 น. , อ่าน 177  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด