พลังประชารัฐอำเภอแม่แจ่ม สานต่อ “แม่แจ่มโมเดลพลัส” รวมพลังจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

  
    พลังประชารัฐอำเภอแม่แจ่ม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมพลังสานต่อ “แม่แจ่มโมเดลพลัส” เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า อนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเสวนาและบันทึกเจตนารมณ์ : ว่าด้วย ขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสนับสนุนหยุดการบุกรุกพื้นที่ป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สร้างป่า สร้างรายได้ สร้างพื้นที่สีเขียว และดำเนินการอนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากร งบประมาณ ภายใต้แผนงาน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพื้นที่ร่วมกัน โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
ภายใต้สถานการณ์ปัญหาช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 อัตราการขยายตัวของพื้นที่ทำกินในผืนป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2554 และปี 2557 ผืนป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ถูกแปรสภาพเป็นไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจาก 86,304 ไร่ เป็น 105,465 ไร่ ในปี 2554 และเป็น 144,880.25 ไร่ ในปี 2556 จึงกลายเป็นปัญหาคนรุกป่า ส่งผลกระทบถึงการเพิ่มขึ้นของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปัญหาหน้าดินถูกชะล้างลงสู่ที่ต่ำจนทำให้แม่น้ำ ลำห้วยตื้นเขิน ปัญหาดินถนน และปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พยายามร่วมกันจัดการและแก้ไขปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีการจำแนกขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินออกจากที่ป่า การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์จากที่ดินร่วมกัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการร่วม โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สร้างเป้าหมายร่วม ใช้กลไกความร่วมมือหลายฝ่าย ใช้ฐานข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ จำแนกแยกแยะแนวเขตการจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรที่มาจากการมีส่วนร่วม
 
4 ตุลาคม 2560 , 16:38 น. , อ่าน 180  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย