ธ.ก.ส. เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขหนี้นอกระบบ

  
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เดินหน้าขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ ตามนโยบายกระทรวงการคลัง มุ่งเน้นปรับวิธีคิด สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ พร้อมปล่อยสินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หวังเกษตรกรไม่กลับไปก่อหนี้นอกระบบขึ้นอีก นายประหยัด ปัญญามี ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบสำหรับเกษตรกรและครอบครัว ระยะที่ 2 เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เกิดจากเหตุจำเป็นและเป็นภาระหนัก โดยให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำไปชำระหนี้สินนอกระบบ เป็นการลดภาระทางการเงินให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดย ธ.ก.ส.เตรียมวงเงินกู้รวมไว้สำหรับการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในครั้งนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท จัดสรรวงเงินกู้สูงสุด ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท กรณีใช้ที่ดินจำนองค้ำประกัน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน หรือ ร้อยละ 12 บาทต่อปี ซึ่งปัจจุบัน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ได้จ่ายสินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อช่วยเหลือเกษตรแล้วกว่า 40,000 ราย เป็นเงินสินเชื่อ เกือบ 4,000 ล้านบาทในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ช่วยเหลือเกษตรไปแล้ว 17 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 1.7 ล้านบาท และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรกลับไปก่อหนี้นอกระบบขึ้นอีก ธ.ก.ส. ได้เตรียมวงเงินสินเชื่ออีกจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรดังกล่าว สามารถกู้เงินกรณีมีความจำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น โดยมีการผ่อนปรนหลักประกัน เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อนี้แล้วจำนวนกว่า 100 ล้านบาท ทำให้สามารถช่วยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กว่า 2,000 ราย ทั้งนี้ นอกจาก ธ.ก.ส. จะช่วยแก้ไขหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบแล้ว ยังมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการดำเนินชีวิตของเกษตรกร ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน การประหยัดอดออม การสร้างรายได้จากอาชีพเสริม ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหามีความยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วย
 
5 ตุลาคม 2560 , 16:38 น. , อ่าน 142  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี