จังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสารพระราชทานให้แก่นายอำเภอทั้ง 25 แห่ง เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสารพระราชทานให้แก่นายอำเภอทั้ง 25 แห่ง เพื่อนำไปประกอบอาหารจัดเลี้ยงประชาชน ที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบข้าวสารพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ได้นำไปปรุงอาหารสำหรับประชาชนที่มาร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานข้าวสารแก่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนำมาปรุงอาหารสำหรับประชาชน รวมทั้งจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดสรรข้าวสารพระราชทานฯ ที่เก็บไว้ในศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัด 34 จังหวัด ทั่วประเทศ ให้จังหวัด เพื่อนำไปจัดเลี้ยงประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทั้งนี้ เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดหาข้าวสารพระราชทานฯ จำนวน 500 กิโลกรัม โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรร่วมบริจาคข้าวสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมีเครือข่ายร่วมบริจาคข้าว ประกอบด้วย สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมโรงสีข้าว อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ได้ร่วมถวายข้าวสารพระราชทานฯ ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
 
5 ตุลาคม 2560 , 19:21 น. , อ่าน 151  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด