กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เร่งผลักดันโครงการ เมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ มุ่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เร่งผลักดันโครงการ เมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จัดทำฐานข้อมูล และ Web Service สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
นางกรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการเมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน 1 เป็นโครงการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการโดยศึกษาบทเรียน Smart City for Aging Tourism ของทั่วโลกและนำมาปรับใช้กับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูล และ Web Service สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งประโยชน์ในด้านการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และเป็นการเพิ่มการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม และสภาพภูมิอากาศที่ดี เย็นสบาย มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม คงความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา และมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนมากมาย และสามารถจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัยได้ ซึ่งขณะนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ เมือง อัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นหนึ่งในแนวคิดที่สามารถนำมาช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุได้ เนื่องจาก Smart City คือ เมืองที่ได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญใน 3 องค์ประกอบหลักคือ การพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนประกอบกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
7 ตุลาคม 2560 , 15:18 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย