เชียงใหม่ อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ครบทุกชุมชนแล้ว

  
    จังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กว่า 800 โครงการ ครบทุกชุมชนแล้ว นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ มีชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 255 ชุมชน มีโครงการที่เสนอและได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 871 โครงการ ซึ่งงบประมาณที่อนุมัติให้ดำเนินการทั้งสิ้นเป็นจำนวนเกือบ 500,000,000 บาท และในขณะนี้ งบประมาณดังกล่าว ได้สั่งจ่ายให้ทุกโครงการของแต่ละพื้นที่ครบถ้วนแล้ว โดยกิจกรรมของโครงการแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืชจำนวน 159 โครงการ ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 296 โครงการ ด้านการจัดการศัตรูพืชจำนวน 14 โครงการ ด้านฟาร์มชุมชน 38 โครงการ ด้านการผลิตอาหาร/การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวน 143 โครงการ ด้านปศุสัตว์จำนวน 126 โครงการ ด้านประมงจำนวน 50 โครงการ ด้านการปรับปรุงบำรุงดินจำนวน 8 โครงการ และด้านการเกษตรอื่นๆอีก 37 โครงการ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการโครงการของแต่ละชุมชน บางส่วนอยู่ในขั้นตอนกำลังดำเนินงาน และบางส่วนได้ดำเนินการเสร็จอย่างสมบูรณ์แล้ว จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร ที่เริ่มทยอยออกจำหน่ายในทุกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรของชุมชนในพื้นที่และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร อันจะก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกรต่อไปในอนาคต
 
9 ตุลาคม 2560 , 12:59 น. , อ่าน 154  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี