ศูนย์สารภี เชียงใหม่ ต่อยอดการเรียนรู้พันธุกรรมพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ผุดโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน สู่แหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เน้นกระบวนการดำเนินการรูปแบบหมุนเวียนเช่นเดียวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับองค์กร ภาคี เครือข่าย และประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน สู่แหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ประชาชนที่สนใจ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร และพันธุกรรมของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชสมุนไพรและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร รวมทั้งร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป สำหรับ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นสถานที่ตั้ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอสารภี ซึ่งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2517 โดย ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้ปรัชญา “ใช้หลักการออมทรัพย์เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาคน” เพื่อให้เกิดการพัฒนา คุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจในหมู่สมาชิก ซึ่งจากบทบาทภารกิจของศูนย์สารภี สร้างผลงานและชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล อำเภอ และจังหวัด ในด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ แหล่งสาธิต แหล่งศึกษาดูงาน ทำให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยาวนานตราบจนทุกวันนี้
 
9 ตุลาคม 2560 , 15:00 น. , อ่าน 136  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี