จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เน้นย้ำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติที่สุด
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายระยะเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเตรียมการซักซ้อมด้านพิธีการ ขั้นตอนการวางดอกไม้จันทน์และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติที่สุด และสั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ การจราจร สถานที่จอดรถ และการให้บริการรถรับ – ส่ง ประชาชนในจุดจอดรถทั้ง 15 แห่ง และเชิญชวนประชาชนให้เข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดนิทรรศการภายในบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ด้านความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการตกแต่งและปรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศจำลองเท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 สำหรับเตาเผาดอกไม้จันทน์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เช่นเดียวกัน
สำหรับการแต่งกายของประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ ในส่วนของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์สามารถสวมชุดประจำชนเผ่าเข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าวได้
 
10 ตุลาคม 2560 , 16:48 น. , อ่าน 196  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย