จัดหางานเชียงใหม่ พร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ นำไปสู่การมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุขึ้นภายในสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนสมัครงาน และให้สถานประกอบการสามารถมาประกาศตำแหน่งงานที่ต้องการได้ รวมถึงให้บริการลงทะเบียนหางานผู้สูงอายุทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะทำงาน ได้ลงทะเบียนในระบบ จำนวน 133 คน ได้รับการบรรจุงาน จำนวน 60 คน ในตำแหน่งที่หลากหลาย อาทิ พนักงานจ้างเหมาบริการภาครัฐ ช่างซ่อมบำรุง ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ พนักงานบรรจุสินค้า พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานทำความสะอาด และแม่บ้าน ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ จำนวน 284,457 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยังมีศักยภาพในการทำงานสูง หากได้มีโอกาสทำงานคาดว่าจะเป็นกำลังที่สำคัญของตลาดแรงงานไทยต่อไป นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2561 จากงบพัฒนาภาคเหนือ เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้างในการจ้างงานผู้สูงอายุ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุในการหางานทำและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทของพื้นที่ ซึ่งคาดว่าในปี 2561 สถานประกอบการจะมีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและพร้อมจะทำงาน ตลอดจนนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จะรับผู้สูงอายุเข้าทำงานในองค์กร เข้ารับบริการศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ ณ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 25,26 ในวันและเวลาราชการ
 
12 ตุลาคม 2560 , 12:14 น. , อ่าน 142  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี