สนง.อุตสาหกรรมเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้ารับการสนับสนุน กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

  
    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสนับสนุน SME ตามแนวประชารัฐ ด้วยดอกเบี้ยเพียง 1% พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการขอรับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นี้ นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการขอรับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) 2560 โดยผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ จากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและวิเคราะห์ SME ที่มีศักยภาพ ตรงตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการกำหนด จากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องทำตามหลักเกณฑ์ คือ รับภาระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 3 ปี และระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี อีกด้วย ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการท่านใดหรือกลุ่มใดที่สนใจ ต้องการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ สามารถยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มในคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ด้วยตนเองที่ www.smessrc.com/fund2000 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2316 ต่อ 4 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นี้
 
16 ตุลาคม 2560 , 17:36 น. , อ่าน 150  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี