ชุมชนบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน

  
    ชุมชนบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน เชียงใหม่-ลำพูน ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.ลงมาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมาเป็นเวลานาน นายดิเรก กองเงิน ประธานสหกรณ์การปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เปิดเผยว่า ชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในชุมชนนำร่อง ที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่ชั่วคราว เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิน หลังจากที่ประชาชนประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมาเป็นเวลานาน ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการออกโฉนดชุมชน และจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เมื่อทางรัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยมีภารกิจหลักในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ทางสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จึงได้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือโดยตั้งเป็นโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน เชียงใหม่ – ลำพูน ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหานั้นทาง บจธ. ได้เข้ามาเจรจาจัดซื้อที่ดินจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ เพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน โดยเกษตรกรในแต่ละชุมชนจะต้องตั้งสหกรณ์ของตนเองขึ้นมา และจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่สมาชิก พร้อมมีเงื่อนไขว่า ที่ดินดังกล่าวสมาชิกของสหกรณ์สามารถทำกินเป็นมรดกตกทอดได้ แต่ไม่สามารถซื้อขาย หรือเปลี่ยนมือได้ ซึ่งทาง บจธ.จะให้สหกรณ์เช่าซื้อที่ดินระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ภายในระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้ ขณะนี้ ชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีที่ดินทำกิน กว่า 250 ไร่ สิทธิ์ที่จัดสรรให้กับชาวบ้านทั้งสิ้น จำนวน 79 สิทธิ์ สิทธิ์ละ 3 ไร่ ซึ่งประชาชนได้นำมาทำเกษตรแบบผสมผสานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
18 ตุลาคม 2560 , 14:41 น. , อ่าน 202  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด